Dokumenti

Zakoni i opći akti vrtića

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10)
Zakon o radu
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
Statut
Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mačak Paško
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Ostalo

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Zahtjev za pristup informacijama
Obavijest o ostvarivanju prava na pristup informacijama